කර්මාන්ත පුවත්

  • FTTR – Open all-optical future

    FTTR - සියලු දෘශ්‍ය අනාගතය විවෘත කරන්න

    FTTH (fiber to the home), දැන් ඒ ගැන වැඩි දෙනෙක් කතා නොකරන අතර මාධ්‍යවල එය වාර්තා වන්නේ කලාතුරකිනි. වටිනාකමක් නැති නිසා නොවේ, FTTH පවුල් මිලියන සිය ගණනක් ඩිජිටල් සමාජයට ගෙනාවා; එය හොඳින් සිදු නොවන නිසා නොව, එය ...
    වැඩිදුර කියවන්න